UPM METSÄ -SOVELLUKSEN JA UPM METSÄNARVOLASKURIN TIETOSUOJASELOSTE JA KÄYTTÖEHDOT

MITÄ TÄMÄ TIETOSUOJASELOSTE KATTAA?

Tämä tietosuojaseloste kattaa UPM Metsä -sovelluksen sekä UPM Metsänarvolaskurin henkilötietojen käsittelyn. UPM Metsä -sovellus ja metsänarvolaskuri ovat helppo tapa arvioida metsänomistajan oman metsän puusto sekä keskeiset toimenpide-ehdotukset.

MIKÄ ON HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE?

Henkilötietojen käsittely perustuu UPM Metsän ja käyttäjän väliseen sopimukseen sekä UPM:n oikeutettuun etuun. Sijaintitiedon osalta käsittely perustuu suostumukseen.

Tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä UPM Metsän liiketoimintaan liittyvään muuhun oikeutettuun tarkoitukseen.

MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN JA KÄSITELLÄÄN?

UPM Metsä-sovellus ja UPM Metsänarvolaskuri kerää ja käsittelee käyttäjistä seuraavia tietoja:

 • Käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite
 • Käyttäjän ilmoittamat metsätilojen kiinteistötunnukset
 • Käyttäjän sovellukseen ja laskuriin lisäämien metsätilojen julkiset metsävaratiedot, kuviokohtaisesti suuntaa antava metsän arvo, puuston tunnusluvut sekä julkisten metsävaratietojen pohjalta tehdyt toimenpide-ehdotukset
 • Käyttäjän yhteydenpidon perusteella saadut myynti-, osto-, tarjoustiedot sekä muu Sovelluksen kautta käyty viestintä
 • Mobiilisovelluksen käytöstä kertyvä päätelaitetieto, käyttöajankohta sekä sovelluksen latausajankohta
 • Käyttäjän segmentointi palvelujen tarjoamiseksi
 • Käyttäjän etäisyys metsätilastaan, jos kyseinen toiminnallisuus on mahdollistettu suostumuksella
 • Käyttäjän ilmoittama tieto siitä onko käyttäjä UPM Metsän asiakas
 • Käyttäjän antamat markkinointiluvat, suostumukset ja kiellot.

MIHIN TARKOITUKSEEN TIETOJA KÄYTETÄÄN?

Käytämme tietoja UPM Metsä -sovelluksen ja UPM Metsänarvolaskurin toteuttamiseksi sekä palveluiden, tuotteiden tai yhteistyön tarjoamiseksi käyttäjälle. Käsittelemme tietoja, jotta voimme paremmin kohdentaa palveluiden markkinointia, tarjouksia, palautekyselyitä, tapahtumakutsuja ja muuta viestintää kullekin asiakkaalle ja käyttäjälle.

Muita käyttötarkoituksia ovat:

 • Uusasiakashankinta
 • Käyttäjäsuhteiden ylläpito ja asiakasviestintä
 • Palveluiden tai tuotteiden tarjoaminen ja niistä tiedottaminen, kuten puukauppaan tai metsänhoitopalveluihin liittyvät tiedot, asiakasedut tai tarjoukset
 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, raportointi ja tilastointi sekä palautteen kerääminen
 • Sovelluksen ja verkkosivuston käyttökokemuksen parantaminen

UPM Metsä voi ryhmitellä sovellusten käyttäjiä segmentteihin kerättyjen tietojen perusteella.

Käyttäjän viestit ja palvelupyyntöihin liittyvät tiedot tallennetaan silloin, kun ne ovat palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisia.

MISTÄ TIEDOT SAADAAN?

Sovellus ja laskuri laskee suuntaa antavan arvion Metsäkeskuksen avoimen metsään.fi-aineiston sekä maanmittauslaitoksen ja Metsäteollisuus ry:n julkisten tietojen perusteella. Mikäli metsätilan metsään.fi-tietoa ei löydy, käytetään Luonnonvarakeskuksen julkista aineistoa.

Käsiteltävät tiedot saamme pääosin julkisista tietolähteistä, sovellusten käyttäjiltä itseltään ja omista tietojärjestelmistämme.

KUINKA TIEDOT TURVATAAN?

UPM Metsä rajoittaa henkilötietojen käyttöä ja suojaa niitä katoamiselta, tahattomalta tuhoutumiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta muuntelulta asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimilla.

Henkilötietoja saavat käsitellä vain ne UPM:n palveluksessa olevat ja UPM:lle palveluita toimittavat henkilöt ja yritykset, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen tai palvelujen tuottamiseen sopimuksen mukaisesti.

KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siinä tarkoituksessa, jota varten ne on alun perin kerätty.

Siihen, miten kauan yksittäisen asiakkaan tietoja säilytetään, vaikuttaa käyttäjän tilin jatkuvuus, intensiteetti ja sitoumukset. Sen jälkeen, kun käyttäjä on lopettanut palvelun tai mobiilisovelluksen käytön, henkilötietoja säilytetään vielä niin kauan kuin on tarpeen alkuperäisen käyttötarkoituksen vuoksi. Tietoja voidaan säilyttää myös siksi, että UPM Metsällä on lainsäädäntöön tai sopimussuhteeseen perustuvia velvoitteita tai oikeuksia.

KENELLE TIETOJA VOIDAAN LUOVUTTAA TAI SIIRTÄÄ?

UPM Metsä luovuttaa tietoja viranomaisille, kun laki velvoittaa siihen tai viranomainen niin määrää.

UPM Metsä siirtää henkilötietoja niille palvelun toimittajille, jotka tarvitsevat tietoja toimittaessaan UPM Metsän liiketoimintaan liittyviä työsuorituksia tai muita palveluja. Palvelun toimittajat ovat tekemissään sopimuksissa sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja ainoastaan tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa sekä huolehtimaan tietoturvasta ja tietojen suojaamisesta asianmukaisesti. Palvelun toimittajat poistavat tiedot sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita.

UPM Metsä käyttää toiminnassaan ulkopuolisia palveluntarjoajia, jolloin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella sijaitseviin maihin. Henkilötiedot suojataan tällöin noudattaen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja, kuten EU:n mallisopimuslausekkeita. Tiedon vastaanottajina olevat yhteistyökumppanit sitoutuvat varmistamaan henkilötietojen luottamuksellisuuden ja tietosuojan, eivätkä he saa käyttää tietoja oman liiketoimintansa edistämiseen.

VOIKO TIEDOT TARKASTAA TAI NIIDEN KÄYTTÖÄ RAJOITTAA?

Rekisteröitynä käyttäjänä sinulla on oikeus tarkastaa tietosi milloin tahansa. Voit ottaa meihin yhteyttä ja pyytää saada henkilötietosi tarkastettaviksi. Yhteystiedot löytyvät tämän selosteen lopusta. Voimme pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi ja tarkentamaan, mitä tietoja haluat tarkistaa.

Sinulla on oikeus oikaista tai täydentää vääriä, epätarkkoja, vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja.

Voit pyytää poistamaan henkilötietosi tai rajoittamaan niiden käsittelyä. Tietoja ei kuitenkaan kokonaan poisteta, mikäli tietoja edelleen tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin kerätty.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity kokee, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä.

Tilanteissa, joissa henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, esimerkiksi kun olet itse tilannut uutiskirjeen, sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa. Voit kieltää suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeet, viestin lopusta löytyvästä peruutuslinkistä.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Tähän selosteeseen voi tulla tarkennuksia tai muutoksia, jotka johtuvat esimerkiksi säädösten, järjestelmien tai toimintatapojemme muutoksista.

REKISTERINPITÄJÄ

UPM-Kymmene Oyj, Helsinki Y-tunnus: 11041090-0 (UPM)
UPM Metsän käyntiosoite: Peltokatu 26 C 4, 33101 Tampere
Puhelinvaihde: 0204 15111
Internetsivusto: www.upmmetsa.fi

YHTEYSTIEDOT TIETOSUOJAAN LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ

UPM-Kymmene Oyj / Tietosuoja
Alvar Aallon katu 1, PL 380 00101 Helsinki
Sähköposti: privacy [at] upm.com

UPM METSÄ -SOVELLUKSEN JA UPM METSÄNARVOLASKURIN KÄYTTÖEHDOT

SOVELLUKSEN KÄYTTÄMINEN

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot jatkamalla UPM Metsä –sovelluksen tai UPM Metsänarvolaskurin (jäljempänä Palvelu) käyttöä. Nämä käyttöehdot muodostavat sopimuksen Käyttäjän ja UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä UPM) välillä koskien Palvelun käyttöä.

PALVELUN KUVAUS

UPM tuottaa metsänomistajan (jäljempänä Käyttäjä) käyttöön mobiililaitteilla toimivan maksuttoman palvelun. Palvelusta Käyttäjä saa julkisiin tietolähteisiin perustuvan suuntaa antavan näkemyksen metsätilansa arvosta ja puuston määrästä. Palvelu esittää kiinteistötunnuksen avulla yksilöidystä metsätilasta sijainnin ja rajat kartalla, pinta-alan, puuston arvon, puulajijakauman, puuston kokonaismäärän ja ikärakenteen sekä niihin perustuvia toimenpide-ehdotuksia. Palveluun ei sisälly tietoa tilan omistajasta. Palvelu perustuu julkisesti saatavilla oleviin tietolähteisiin ja kiinteistötietojärjestelmään, joita koskeva tarkennus on näiden käyttöehtojen lopussa. Käyttäjällä on oikeus tarkastella ainoastaan oman metsätilansa tietoja. Tämän lisäksi Käyttäjällä on oikeus tarkastella metsätiloja, joiden hoitoon hänellä on edunvalvontavaltakirja. Käyttäjällä on tilaisuus olla yhteydessä UPM Metsän asiakaspalveluun Palvelun sisältämän viestiyhteyden välityksellä.

Käyttäjä vastaa siitä, että Palvelua käytetään ainoastaan edellä mainittuihin sallittuihin tarkoituksiin ja näiden käyttöehtojen mukaisesti. UPM varaa oikeuden keskeyttää yksittäisen Käyttäjän Palvelun käytön sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli näitä käyttöehtoja rikotaan.

TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN TOIMIVUUS

Käyttäjällä tulee olla palvelun toimituksen edellyttämät laitteet, tietotekniset ohjelmat ja yhteydet käytössään. Palvelun saatavuudessa voi esiintyä järjestelmäteknisistä syistä käyttö- ja huoltokatkoja tai muita keskeytyksiä. UPM ei anna takuuta eikä vastaa Palvelun toimivuudesta tai sen soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Käyttäjä vastaa laitteidensa ja ohjelmistojensa tietoturvasta, suojaamisesta ja päivittämisestä sekä Palvelun käytöstään kaikilta osin.

PALVELUUN SISÄLTYVIEN TIETOJEN LUOTETTAVUUS

Käyttäjän tulee ennen Palvelusta saatavien tietojen käyttämistä päätöksenteon ja toimenpiteiden perusteena varmistua lisäksi muilla tavoin tietojen paikkansapitävyydestä ja soveltuvuudesta aiottuun käyttötarkoitukseen. Palvelua ei ole tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa tarvitaan tarkka metsätilan arvon määritys. Palvelussa ei pystytä huomioimaan kaikkia metsätilan arvoon vaikuttavia tekijöitä eikä varmistumaan lähtötietojen ajantasaisuudesta tai virheettömyydestä.

Puustotiedot perustuvat käytettävissä oleviin julkisiin metsävaratietoihin. Näin ollen esitettäviin tietoihin sisältyy epätarkkuuksia ja virhemahdollisuuksia, jotka johtuvat esimerkiksi epätarkoista tai virheellisistä lähtötiedoista tai tietojen puuttumisesta. Puun hintatieto perustuu julkaistuun tilastotietoon. Palveluun sisältyvää ehdotusta ei ole pidettävä osto- tai myyntitarjouksena. Varsinaiseen metsänhakkuu- tai metsänhoitotyösopimukseen johtavan tarjouksen tekeminen edellyttää aina Palvelun tietojen varmentamista tai tarkentamista.

UPM Metsä tarjoaa puukauppaan ja metsänhoitotöihin liittyviä palveluja toiminta-alueellaan. Tarkimman tiedon palvelujen saatavuudesta saa UPM Metsän asiakaspalvelusta: palvelukeskus@upm.com, 020 416 5100)

IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun kuuluvat UPM:lle. Käyttäjä on oikeutettu käyttämään Palvelua ainoastaan omaan metsätalouteen liittyvään tarkoitukseen. Palvelua tai Palvelun tietosisältöä ei saa välittää edelleen eikä käyttää osana muuta liiketoimintaa tai tarjottavia palveluja.

PALVELUN TOIMITTAMISEEN LIITTYVÄT VASTUUT JA VASTUUNRAJOITUS

UPM ei vastaa mistään Palveluun sisältyvistä virheistä eikä Palvelun käytöstä Käyttäjälle tai ulkopuolisille aiheutuvista menetyksistä, kuluista tai vahingoista.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tällä sopimuksella ei miltään osin siirretä UPM:lle vastuuta Käyttäjän metsätalouden harjoittamista ja yritystoimintaa koskevista päätöksistä.

UPM käsittelee Palvelun käyttäjien tietoja tietosuojaselosteen ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja käyttäjistä ei luovuteta ulkopuolisille. Teknistä lokitietoa tallentuu palvelun tuottajalle kehittämistoimenpiteitä ja palvelun käytön seurantaa varten. Palvelussa käsiteltävistä henkilötiedosta ja käsittelyn käyttötarkoituksesta voit lukea lisää palvelun tietosuojaselosteesta.

Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa, ja sen käyttöön sekä näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

UPM voi päivittää, tarkentaa tai muuttaa näitä käyttöehtoja johtuen esimerkiksi säädösten, järjestelmien tai toimintatapojemme muutoksista

PALVELUN KÄYTTÄMÄT TIETOLÄHTEET

PUUSTOTIEDOT:

Luonnonvarakeskus: Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto https://www.luke.fi/uutiset/uudet-metsavarakartat-ovat-avoimesti-saatavissa/
Metsäkeskus: metsään.fi -palvelun avoin tietoaineisto https://www.metsaan.fi/rajapinnat

PUUSTON HINTATIEDOT

Luonnonvarakeskuksen “Metsäteollisuus ry:n puukaupan viikkoseuranta”-aineisto

KIINTEISTÖN SIJAINTI, RAJAT JA PINTA-ALA:

Maanmittauslaitoksen ylläpitämä kiinteistötietojärjestelmä.

Päivitetty 2.12.2021